VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

S našimi obchodními partnery chceme spolupracovat na základě vzájemné dobré vůle. Základem jsou následující ustanovení.

Smlouvy:
Veškeré dohody a přísliby, jakož i odchylky od níže uvedených dohod vyžadují naše písemné protipotvrzení, aby byly právně závazné. To se týká zejména také nákupních podmínek našich obchodních partnerů.

Dodací podmínky:
(1) Naše ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění a nejsou závazné.
Dohodnuté ceny, podmínky a dodací lhůty se pro nás stávají závaznými až na základě písemného potvrzení. 3. Dodací lhůty jsou závazné pouze v případě, že jsou dodrženy.
3. Budeme se snažit dodržovat slíbené dodací lhůty.
Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu z důvodu pozdního nebo vadného dodání nelze uplatňovat.

Nabídky a prodejní doklady:
Katalogy, ceníky a další dokumenty a nabídky, s výjimkou specifikací, nejsou součástí příslušné kupní smlouvy a zejména nepředstavují žádné záruky. Odchylky od specifikací výrobku jsou přípustné za předpokladu, že jsou nepodstatné nebo nevyhnutelné.

Oznámení o závadách:
Pokud se u našeho zboží vyskytnou vady, musí být oznámení o vadách provedeno písemně bezodkladně (po převzetí zboží). Po kontrole závad bude zboží podle našeho uvážení opraveno nebo vyměněno.

Záruka/záruka:
Platí zákonná ustanovení o záruce. Kromě toho se na použité zařízení vztahují následující ustanovení: Na komerční zákazníky se nevztahují žádné záruční nároky. Pro soukromé koncové spotřebitele ve smyslu ochrany spotřebitele 6 měsíců od předání. Záruku (výhradně na nová zařízení) poskytujeme v obvyklém nebo zvlášť dohodnutém rámci. Záruční nároky lze stanovit pouze v naší podnikové dílně. Náklady na dopravu pro provedení záručních prací musí hradit odesílatel. Viz také naše záruční podmínky. Najdete je na internetu na adrese www.lema.at a v našich prodejnách nebo v příslušných návodech k obsluze.

Platba:
Není-li dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné bez srážky při převzetí zboží. Kromě toho, pokud není v potvrzení objednávky dodavatelem uvedeno jinak, jsou všechny uvedené ceny “ze závodu“ včetně nákladů na standardní balení. Odpočet slev vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. V případě prodlení s platbou účtuje dodavatel úrok z prodlení ve výši obvyklé v bankovnictví. Platby směnkami nebo šeky se považují za plnění až po jejich inkasu. Zvláštní náklady, diskontní poplatky, bankovní provize a kolky vzniklé při přijetí směnky musí hradit odběratel. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za včasné inkaso, protest, oznámení a vrácení směnky v případě jejího znehodnocení. Veškeré platby se bez výjimky provádějí na náš účet. Naši zaměstnanci jsou oprávněni přijímat platby pouze na základě předložení plné moci nebo námi vystaveného potvrzení. Opravy jsou vždy splatné v čisté výši ihned po obdržení faktury. V případě neoprávněného vrácení bude v případě vystavení dobropisu odečteno 10 % z fakturované částky jako manipulační náklady. V případě nepodmíněné platby může prodávající odmítnout další dodávku. Přijetí směnek zůstává vyhrazeno. Úroky za zálohovou platbu se neplatí. Kupující není oprávněn zadržet kupní cenu z důvodu případných vlastních záručních nároků a započíst protipohledávky, pokud tyto protipohledávky nejsou nesporné nebo nebyly právně prokázány.

Přechod rizika a přeprava:
Pokud není dohodnuto jinak, považuje se dodání „ze závodu“ za dohodnuté. Nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží přepravci, nejpozději však okamžikem opuštění provozovny/skladu dodavatele, a to bez ohledu na to, zda se přeprava uskutečňuje z místa plnění a kdo nese přepravní náklady. Přeprava předmětu dodávky je tedy na náklady a riziko kupujícího. To platí i pro dílčí dodávky.
Pokud si to odběratel přeje, je dodavatel povinen pokrýt dodávku dopravním pojištěním; náklady, které v této souvislosti vzniknou, nese odběratel.

Místní příslušnost:
Místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z tohoto právního úkonu je Eferding nebo Wels.
Místem soudní příslušnosti pro případné žaloby ze směnky je místo placení. Místem plnění pro dodávky a platby je sídlo dodavatele. Dodavatel je oprávněn odmítnout nové objednávky, pokud odběratel nesplnil své závazky z předchozích smluv. Pokud se odběratel dostane do prodlení s úhradou faktury, stávají se okamžitě splatnými i všechny ostatní neuhrazené faktury.

Neúčinné podmínky:
Pokud by některá z výše uvedených nebo dohodnutých zvláštních podmínek byla právně neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních podmínek.

Výhrada vlastnictví:
Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení. V případě, že zboží, které dosud nebylo plně uhrazeno, bude zabaveno třetími osobami nebo případně exekučně zabaveno úřady, zavazuje se kupující neprodleně informovat, abychom mohli uplatnit své vlastnické právo vůči třetí osobě. Pokud zboží dodané na základě výše uvedené výhrady vlastnického práva převezmeme zpět, odpovídá kupující za případný výpadek výtěžku z dalšího prodeje a rovněž uhradí veškeré náklady vzniklé při zpětné přepravě nebo další přepravě třetím osobám.

Pronájem/nájemní koupě:
V případě pronájmu platí naše podmínky pronájmu. Ty tvoří základ každé nájemní smlouvy a jsou k dispozici k nahlédnutí v našich prodejních prostorách a na www.lema.at. Prodávající je oprávněn buď s okamžitou platností ukončit smluvní vztah, nebo požadovat okamžitou úhradu zbývající části kupní ceny, pokud je kupující v prodlení s úhradou měsíční částky. Zboží tak bude vráceno na náklady kupujícího.

Celková odpovědnost:
Odpovědnost dodavatele se řídí výhradně ujednáními uvedenými v předchozích odstavcích. Veškeré nároky v nich výslovně neuvedené – včetně všech nároků na náhradu škody, jakož i práva na odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy, bez ohledu na právní důvod – jsou vyloučeny. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti na straně dodavatele, zákonného zástupce nebo zprostředkovatele.

Zákon o ochraně osobních údajů:
V souladu s DSGVO vás tímto informujeme, že jsme o vás v našem systému EDP uložili následující údaje: Jméno, adresa, platební podmínky, zůstatek, debet a kredit, aktuální otevřené položky a obrat, jakož i klíčové údaje vyplývající z našeho obchodního styku. Tyto údaje slouží k obchodním transakcím a nebudou námi předávány dále. Na požádání vám tyto údaje kdykoli poskytneme.
Vyhrazujeme si právo na technické změny. Tyto obchodní podmínky jsou navíc založeny na přání spolupracovat s našimi zákazníky v bezproblémovém a příjemném vztahu.

 

 

 

 

 

 

Otisk

LEMA Mayrhofer GmbH

Siegfried-Marcus-Strasse 3, A-4070 Eferding
+43 (0)7272 2314-0
+43 (0)7272 2145
info@lema-vysokotlake-mycky.cz

UID: ATU22168400
FN 102718g f, krajský soud Wels

Webové stránky společnosti artindustrial & partner GmbH.

 

Copyright © by LEMA Mayrhofer GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 3, A-4070 Eferding. Obsah a struktura těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Nikomu není udělena žádná licence ani jiné právo týkající se práv duševního vlastnictví. Reprodukce informací nebo údajů, zejména použití textů nebo jejich částí, je povolena pouze pro osobní a informativní účely. Jakákoli reprodukce nebo použití informací či údajů je výslovně zakázána a je povolena pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Vytváření a používání kopií kompletní internetové prezentace v elektronické nebo tištěné podobě je povoleno, pokud obsah (včetně informací o autorech a autorských právech) zůstane nezměněn.

Informace poskytuje společnost LEMA Mayrhofer GmbH. Texty a ilustrace obsažené v tomto článku byly sestaveny s velkou pečlivostí, nicméně informace v něm obsažené jsou určeny výhradně pro nezávaznou informaci našich zákazníků a vycházejí ze stavu poznání a hodnocení trhu pracovníků pověřených sestavením těchto informací v příslušném okamžiku zveřejnění. Zveřejněné údaje podléhají průběžné aktualizaci, aniž by bylo možné poskytnout záruku aktuálnosti ve stejný den (rovněž bez záruky na případné chyby při zadávání). Společnost LEMA Mayrhofer GmbH si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění poskytnutých informací.

Společnost LEMA Mayrhofer GmbH nenese žádnou odpovědnost za nesprávné nebo chybějící informace na webových stránkách. Veškerá rozhodnutí na základě informací uvedených na webových stránkách jsou výhradně na odpovědnosti uživatele. Stejně tak společnost LEMA Mayrhofer GmbH odmítá jakoukoli odpovědnost v souvislosti s poskytnutými příspěvky, jakož i jakoukoli odpovědnost za přímé, konkrétní nebo následné škody či jiné škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s nepřímým nebo přímým použitím informací uvedených na internetových stránkách společnosti LEMA Mayrhofer GmbH. Totéž platí i pro všechny ostatní webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím hypertextových odkazů. Společnost LEMA Mayrhofer GmbH neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou přístupné prostřednictvím těchto odkazů.

Společnost LEMA Mayrhofer GmbH byla založena podle rakouského práva; tento příspěvek proto podléhá výhradně rakouskému právu. Nároky založené na nedodržení právních předpisů ve třetích zemích jsou proto vyloučeny.

Služba Google Analytics:
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google, Inc („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Právní základ

1.1 Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně osobních údajů z roku 2000 a novela zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 slouží k ochraně práva na osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě právních předpisů (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

 

2. Základní zásady

2.1 Odpovědnou osobou je společnost LEMA Mayrhofer GmbH, A-4070 Eferding, Siegfried-Marcus-Straße 3.

2.2 Dbáme zejména na ochranu a zabezpečení všech osobních údajů, které nám svěříte. V tomto dokumentu se dozvíte více o tom, jak vaše osobní údaje používáme a zpracováváme.

 

3. Účel, právní základ, doba uložení a příjemci údajů

3.1 Shromážděné osobní údaje potřebujeme ke zpracování, například: pro plnění smlouvy, fakturaci, uplatnění smluvních nároků, pro účely zákaznického servisu a pro reklamní účely. Za tímto účelem jsou údaje shromažďovány, uchovávány, zpracovávány a používány.

3.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je jednak plnění smlouvy, oprávněné zájmy, plnění našich zákonných nebo smluvních povinností a jednak váš souhlas (např. kontaktní formulář, newsletter, cookies). Neposkytnutí údajů může mít různé důsledky. Vaše osobní údaje [kontaktní osoby, e-mailové adresy, telefonní čísla] zpracováváme v případě potřeby po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, zpracování až po ukončení smlouvy) a dále v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z rakouského obchodního zákoníku (UGB), spolkového daňového zákoníku (BAO), jakož i do ukončení případných právních sporů, probíhajících záručních a garančních lhůt atd.

3.3 V rámci provozování našich webových stránek pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud tyto údaje potřebují k výkonu svých příslušných služeb. Zavázali se, že budou dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů. Smlouvy o zpracování objednávek byly uzavřeny v souladu s článkem 28 DSGVO. Podrobnější informace o námi pověřených zpracovatelích objednávek si můžete vyžádat na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz.

 

4 Kontaktní formulář

4.1 Vaše údaje včetně osobních údajů z kontaktního formuláře jsou nám předávány prostřednictvím našeho vlastního poštovního serveru, zpracovávány a ukládány za účelem vyřízení vašeho dotazu. Tyto údaje nebudou shromažďovány ani předávány bez vašeho souhlasného prohlášení. Bez těchto údajů nemůžeme vaše dotazy zpracovat.

4.2 Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) DSGVO.

 

5 Zpravodajství

5.1 Na webových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru našeho newsletteru, to se provádí v rámci procedury double opt-in. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Bez sdělení těchto údajů není zasílání našeho newsletteru možné. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz na konci každého newsletteru.

5.2 Zasíláním našeho newsletteru pověřujeme zpracovatele. Ti se zavázali dodržovat vůči nám platné předpisy o ochraně osobních údajů. Smlouva o zpracování objednávky byla uzavřena v souladu s čl. 28 DSGVO. Další informace o námi pověřených zpracovatelích si můžete vyžádat na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz.

5.3 Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) DSGVO.

 

6 Soubory cookie, jiné nástroje pro sledování a analýzu webu [při použití nástrojů pro analýzu webu, jako je Google Analytics, eTracker atd.]

6.1 Soubory cookie, jiné sledovací technologie a funkce služby webové analýzy mohou být na naší internetové platformě používány různými způsoby. Soubory cookie jsou malé textové informace, které umožňují rozpoznat uživatele a analyzovat používání našich webových stránek. Takto vytvořené informace se přenášejí na server poskytovatele a tam se ukládají. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Kromě toho se soubory cookie používají k měření četnosti zobrazení stránek a k obecné navigaci.

6.2 Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Přijímání souborů cookie můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak to funguje, naleznete v pokynech výrobce vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete odmítnout některé technické a/nebo funkční soubory cookie, může být případně omezena funkčnost našich webových stránek. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

6.3 S poskytovatelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování údajů na objednávku. Ten se zavázal dodržovat vůči nám platné předpisy o ochraně osobních údajů. Další informace o námi pověřených zpracovatelích objednávek si můžete vyžádat na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz.

6.4 Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována [např. vymazáním posledních 8 bitů]. To znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace.

6.5 Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 DSGVO (zejména souhlasu). Protože je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, jsou údaje uživatelů pseudonymizovány.

6.6 Skutečný banner souborů cookie

Ke správě souborů cookie a podobných používaných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro udělování souhlasů „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o fungování nástroje „Real Cookie Banner“ naleznete na adrese https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO a čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni osobní údaje poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci spravovat vaše souhlasy.

 

7. Souhlas a právo na jeho odvolání

7.1 Pokud je pro zpracování vašich údajů nezbytný váš souhlas, budeme vaše údaje zpracovávat až poté, co obdržíme váš výslovný souhlas.

7.2 Údaje nezletilých osob zásadně nezpracováváme a nejsme k tomu oprávněni. Udělením souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo že máte souhlas svého zákonného zástupce.

7.3 Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na následující e-mailové adrese: info@lema-vysokotlake-mycky.cz. V takovém případě budou údaje, které o vás byly dříve uloženy, anonymizovány a následně použity pouze pro statistické účely bez jakéhokoli osobního odkazu. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu do okamžiku odvolání.

 

8 Zabezpečení údajů

8.1 Společnost LEMA Mayrhofer GmbH používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila uložené osobní údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technickým pokrokem.

 

9. Vaše práva

9.1 Máte právo kdykoli získat od odpovědné osoby LEMA Mayrhofer GmbH, 4070 Eferding, Siegfried-Marcus-Straße 3; informace o dotčených osobních údajích. Pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat, máte právo na výmaz těchto údajů a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Dále máte právo na opravu údajů, jakož i na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a také na podání stížnosti u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů (Wickenburggasse 8-10, 1080 Vídeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

9.2 Ohledně svých práv nás prosím kontaktujte na adrese prodej@lema.at nebo nám napište na adresu:

LEMA Clear s.r.o.

ČSLA 758, 391 11 Planá nad Lužnicí, Tschechien

© LEMA clear s.r.o. Website by artindustrial & partner GmbH.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner